چند درس آموزنده از حلزون

 

 ...When someone tells you that you can’t do something

وقتی یکی بهت میگه نمی تونی یه کاری رو انجام بدی…

...Look around

دور و برت و نگاه کن…

...Consider all options

همه گزینه ها رو بررسی کن…!Then GO for it
 
 
حالا دست به کار شو!

!Use all the things God gave you

از همه قابلیتهایی که خدا بهت داده استفاده کن!

!Be creative

خلاق باش!

!In the end, you will succeed and prove them wrong

در آخر، تو موفق میشی و به اونا ثابت می کنی که در اشتباهن!

 

منبع:cloob.com