و البته عکسهای بامزه حیوانات:قلبدلقک

 

 

 

 

برو ادامه مطلب دیگه!


 

این کار واسه گربه یعنی خودکشی!!!

 

 

نمیدونم قیافه اونی که از این گربه عکس گرفته چه جوری بوده که اینقدر باعث تعجبش شده!