نظرتون چیه؟!!

به نظر شما این گاوه چه سوالی تو سرش داره که اینقدر روی قیافه اش تاثیر گذاشته؟!نیشخند

این گاوها چقدر سوال دارند! یول