پلاتی پوس

  نام علمی این جانورplatypus است که در زبان لاتین به معنای پهن پا میباشد ونام فارسی آن نوک اردکی یا ارنی ترنگ است.وقتی دانشمندان انگلیسی در سال 1799آنرا یافتند نامش را کلک گذاشتند زیرا شبیه بسیاری از حیوانات بود ولی هیچیک آنها به شمار نمیآمد.این جانور دارای منقار اردک،دم سگ آبی و پوستی پر پشت است.مانند پرندگان تخم میگذارد ولی مانند پستانداران به بچه اش شیر میدهد.محل زندگی این حیوان در شرق استرالیا و جزیره تاسمانی است.سوراخهای بینی این حیوان در جلو منقارش است.از این رو میتواند مدتها در زیر آب بماند زیرا فقط سر خود را اندکی بیرون از آب نگه میدارد و تنفس میکند. پنجه های جلو پلاتی پوس پره دار است و همین امر شنا کردن آن را آسان میکند.اما چون به خشکی می آید پره هایش در زیر پایش جمع میشود ودر عوض چند پنجه نمایان میشود.پلاتی پوس ماده1 تا 3 تخم میگذارد.این تخمها را بوسیله دم خود به بدنش میچسباند و آنقدر همراه خود نگه میدارد تا نوزادان بیرون بیایند.نوزاد پلاتی پوس در حالی که دندان در دهان دارد به دنیا میآید و از شیر مادر تغذیه میکند.به زودی دندانهای نوزاد میریزد و به جای آن از تکه های سفت و شاخی کناره های منقار خود استفاده میکند.

  در جهان تنها پستاندار زهردار پلاتی پوس است.غده های زهری اش نزدیک رانهایش قرار دارد و زهر را از طریق مجرایی به سیخکهای پای عقب حیوان میفرستد.زهر او شبیه زهر مار است و گویا در فصل جفت گیری برای از بین بردن رقیب از آن استفاده میکند یعنی برای بدست آوردن جفت دلخواه خودش.پلاتی پوس شبها به شکار کرم خاکی، حشرات آبی و خرچنگ آب شیرین میپردازد ودر روز بیشتر در لانه خود که در زیر گل ولای پنهان است بسر میبرد.