اگه یه همچین چیزی توی دریا ببینید چی کار میکنید؟!

 

1)سر جاتون میمونید ونگاهش میکنید(البته اگه قصد خودکشی دارید!)

2)ابتدا یه سکته خفیف میکنید وبعد با حداکثر سرعت مکان مربوطه رو ترک میکنید!

3)با شجاعت تمام شکارش میکنید وبه عنوان یادگاری با خودتون میبرید خونه!

4)با شجاعت تمام شکارتون میکنه و به عنوان یادگاری با خودش میبره خونه!