پیدا کنید آفتاب پرست را...! 

سوالآیا میتوانید در تصویر زیر آفتاب پرست را پیدا کنید؟!