ماهی‌ها مثل انسان ها درد را احساس می کنند!

  به گزارش مهر، محققان دانشگاه پوردو آزمایشی را توسعه دادند که نشان می‌دهد ماهی قرمز درد را حس می‌کند و واکنش‌های درد آن بسیار شبیه به انسان است.

  این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "تاکنون پاسخ ماهی به عوامل مضر مورد آزمایش قرار گرفته بود اما تاکنون واکنش ماهی نسبت به درد مورد بررسی قرار نگرفته بود."

  در این آزمایش گروهی از ماهی‌های قرمز مورد آزمایش قرار گرفتند. در این آزمایش به نیمی از ماهی‌ها مورفین تزریق شد و نیمی دیگر محلول نمک دریافت کردند. سپس مورد دو آزمایش قرار گرفتند. یکی از این آزمایشات تحریک با دمای بالا بود و در آزمایش دوم، تحریکات درد وارد شد.

  در آزمایش اول، محققان معتقد بودند ماهیهایی که مورفین دریافت کرده‌اند قادر بودند در مقابل دمای زیاد مقاومت کنند اما مشاهده شد که هر دو گروه پاسخ یکسانی به دمای بالا نشان دادند.

  درحالی که ماهیهای گروه محلول نمک نسبت به آزمایش دوم که در آن عامل تحریک کننده درد به ماهیها وارد شد از خود واکنش نشان دادند (این واکنشها شامل رفتار دفاعی، اضطراب و نگرانی بود) اما ماهیهایی که مورفین دریافت کرده بودند پس از درد همچنان به رفتار همیشگی خود یعنی شنا کردن ادامه دادند.

  براساس گزارش ساینس دیلی، این آزمایش نشان داد که ماهی نه تنها به عوامل درد با واکنش تند پاسخ می‌دهند بلکه رفتار آنها نیز پس از دریافت درد تغییر می‌کند.