قو بزرگ‌ترین پرنده آبزی وشاید زیباترین وبا وقارترین پرنده جهان باشد . گردن بسیار دراز وظریفی دارد ومثل سایر پرندگان آبزی جثه‌ای نسبتاً بزرگ دارد . پاهایش کوتاه وپنجه اش پرده دار است . نر وماده به قدری هم شکلند که تشخیص آن‌ها از یکدیگر دشوار است . قوها معمولاً سفیدند اما دو گونه قوی سیاه هم هست، یکی قوی سیاه استرالیایی که پر وبالش جز نوک شاهپرهایش سیاه است ودیگری قوی گردن سیاه آمریکای جنوبی که رنگ پرهای گردن آن سیاه است پس همان طور که دیدیم قوی نیمکره شمالی پرهای سفید وقوی نیمکره جنوبی پرهای سیاه وسفید یا سیاه دارند .در زبان انگلیسی به قو Swan می‌گویند البته هر کدام از قوی نر وماده نام‌های متفاوتی دارند برای مثال به قوی نر cob وبه قوی ماده Pen وبه جوجه قو cygnets می‌گویند . در زبان عربی به قو طائر التم وگاهی نیز بجع می‌گویند . نام علمی این پرنده Cygnus است . قو پاهای کوتاهش را مثل دو پارو به کار می‌گیرد وروی آب به نرمی وبا شکوه سر می‌خورد وپیش می‌رود . اما روی زمین زشت وکند راه می‌رود .از روی آب نیز به دشواری به هوا می پرد، باید مدتی روی آب بدود تا بتواند پرواز کند ولی وقتی در هوا به پرواز درآمد باز شکوه ووقارش را بازمی یابد وبا سرعت وقدرت پرواز می‌کند . قوها، مثل غازها با آرایشی شبیه شکل 8 پرواز می‌کنند .

نژادهای قو شامل گونه‌های زیر است:
قوی سیاه Black swan با نام علمی Cygnus atratus
قوی ترومپت زن Trumpeter swan با نام علمی Cygnus buccinator
قوی سوت زن یا توندرا Whistler or tundra Swan با نام علمی Cygnus columbianus
قوی فریاد کش Whooper swan با نام علمی Cygnus Cygnus
قوی گردن سیاه Black necked swan با نام علمی Cygnus melanocorypha
قوی گنگ mute swan با نام علمی Cygnus olor
قوی کوچک Swan Bewick s با نام علمیCygnus Bewicki

منبع:ویکی پدیا