گربه ها چطور در تاریکی می بینند؟

  ادعای این مطلب شاید خیلی نزدیک به واقعیت نباشد .یعنی نمی توان گفت که گربه ها در تاریکی مطلق می توانند ببینند ، ولی این امر حقیقت دارد که گربه ها در روشنائی و نور خیلی کم ، بهتر از موجودات دیگر می توانند ببینند . برای این که چشمان آن ها طوری ساخته شده است که می توانند با هر مقدار نور و روشنائی خود را تطبیق دهد.

  اگر به مردمک چشم گربه نگاه کنید ، در یک روز خیلی روشن این مردمک کاملا بصورت یک خط خیلی باریک در می آید . یعنی مقدار روشنائی خیلی کمی از چشم گربه عبور می نماید ، ولی همینکه شب نزدیک می شود و هوا شروع به تاریک شدن می کند ، مردمک به تدریج باز می شود تا اینکه تمام چشم گربه را فرا می گیرد . یعنی تمام روشنائی موجود را از خود عبور میدهد و بهتر می بیند .

  پس بهتر دیدن چشم گربه بدان معنی نیست که او می تواند در تاریکی مطلق هم ببیند . زیرا در تاریکی مطلق اصلا نوری نیست که وارد چشم گربه شود و او بتواند ببیند . ولی این موضوع مسلما واقعیت دارد که گربه برای بهتر دیدن کمتر از حیوانات دیگر به روشنائی و نور احتیاج دارد . نکته ی خیلی مهم تر دیگر درباره ی چشمان گربه ها این است که وضعیت قرار گرفتن چشمان آن ها روی سرشان طوری است که می توانند از زاویه ی پهن تری نور را در چشمان خود جمع کنند .

منبع:goldensun.blogfa.com