سگها هم لهجه دارند!

 

  سگ ها با توجه به منطقه ای که در آن زندگی می کنند،دارای لهجه های متفاوت می شوند. 

  به گزارش آنانوا،برای انجام این مطالعه تحقیقاتی از صاحبان سگ ها خواسته شد در پیغام گیر تلفن صدای خود و صدای سگ هایشان را ضبط کنند تا محققان بتوانند این صداها را بررسی کنند.

  با بررسی محققان مشخص شد؛ زیر و بمی و آهنگ صدای سگ ها در سراسر انگلیس با یکدیگر متفاوت است و سگ ها در تقلید صداهای قویتر و متمایزتر قابلیت بیشتری در مقایسه با صداهای آرام تر دارند.